Loading

Re-integratie

Wanneer een medewerker niet kan werken vanwege klachten, wordt een uitgebreid multidisciplinair re-integratie programma opgezet. Doordat het belastingniveau van de werkplek bekend is, kan iedere discipline van het multidisciplinaire team naar dit niveau toewerken.

OOK HIER WERKEN WE IN DRIE STAPPEN:
Normbepaling van uw bedrijf, multidisciplinair onderzoek en het opstellen van een uitgebreid re-integratieplan.

Normbepaling van úw bedrijf

Wanneer u kiest voor RE-INTEGRATIE gaan wij samen met u kijken naar de belastingsnorm van de werkplekken binnen uw bedrijf.
Dit geeft een duidelijke richtlijn waar we preventief/curatief met uw medewerkers naar toe gaan werken. U heeft als bedrijf de keuze om alleen een fysieke norm, of ook een psychosociale norm vast te laten stellen.

De normbepaling bestaat uit vier stappen:

STAP 1
Bedrijfsanalyse-gesprek met directie.
Tijdens dit gesprek wordt per functie/taak/handeling bekeken hoe de 5W’s (werktijden, werkgedrag, werktaken, werkplek, werkdruk) binnen uw bedrijf zijn georganiseerd.

STAP 2
Risico-inventarisatie door middel van werkplekscreening en video-analyse.

STAP 3
Analyse waarbij normen van Arbowet en wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan uw bedrijfsnorm.

STAP 4
Terugkoppelingsgesprek met directie.    
a. Advies over aanpassingen van de 5 W’s die voor een verlaging van de werkbelasting kunnen zorgen.
b. Het bepalen van de definitieve belastingsnorm van de werkplek.
c. De definitieve belastingsnorm van de werkplek wordt opgedeeld in verschillende treden van werkplekbelasting. Doordat vooraf de treden van werkplekbelasting bekend zijn, is bij re-integratie duidelijk voor welke onderdelen van de totale functie een medewerker verantwoord kan worden ingezet. 
d. Aan de definitieve norm koppelen we de testen voor individuele medewerkers. Hierdoor krijgen we inzicht in het niveau van uw medewerkers en waar we naar toe gaan werken. 

Wanneer u slechts een onderdeel van dit product wilt aanvragen, dan bieden wij de volgende deelproducten aan:  
Risico-Inventarisatie & Evaluatie Werkplek
Werkplekscreening

Multidisciplinair onderzoek

Wanneer uw medewerkers door gezondheidsproblemen niet kunnen werken wordt een uitgebreid multidisciplinair onderzoek uitgevoerd.
Het multidisciplinaire team bestaat uit fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, manueeltherapeuten, psychologen, diëtisten.

Het onderzoek bestaat uit:

1. Verschillende medische onderzoeken door gekozen specialisten
2. Testen fysieke en psychosociale belastbaarheid
    Testen van (voor de werkplek) relevante grond-motorische eigenschappen van uw medewerkers

Vragenlijsten
OmegaWave Test

De uitslag van het uitgebreide multidisciplinaire onderzoek wordt besproken met de betrokken specialisten waarna een multidisciplinair behandelplan wordt opgesteld.

OmegaWave Test

De OmegaWave Test meet op een objectieve wijze de huidige balans tussen de belasting en belastbaarheid van uw medewerker. Dit wordt gemeten met behulp van een softwareprogramma, borstband, elektroden en kabels.
De test geeft inzicht in het autonome zenuwstelsel en hormoonstelsel.
Op deze manier wordt inzichtelijk of stress de vitale systemen en reserves heeft aangetast. Om dit te beoordelen wordt de Heart Rate Variability, het differentieel ECG (hartfilmpje) en Slow Cortical Potential (langzame hersengolf) gemeten.

Uitgebreid re-integratieplan

Met behulp van de uitslag van het uitgebreide onderzoek wordt een multidisciplinair re-integratieplan opgesteld. Er worden behandelingen ingezet voor de medische en psychosociale beperkingen. Daarnaast wordt ook hier gewerkt om de belastbaarheid van de medewerkers te vergroten met de belasting van de werkplek als einddoel. Tijdens dit behandelplan wordt gebruikt gemaakt van het stroomschema van New Workday.

Tijdens de ingeplande meetmomenten is het streven om scores te halen die gekoppeld zijn aan de norm van de specifieke werkplek van de medewerkers. De scores die tijdens de evaluaties en meetmomenten behaald worden, geven een richtlijn voor welk percentage werkhervatting mogelijk is. Door samenwerking met bedrijfsartsen kan op deze manier gerichte informatie gedeeld worden zodat de medewerker met de juiste belasting verantwoord het werk op kan pakken. 

Uw medewerkers kunnen gericht trainen binnen ons praktijkcentrum met hoogwaardig moderne faciliteiten. Het praktijkcentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00-22:00 uur.

Stroomschema New Workday ©

New Workday werkt volgens onderstaand stroomschema. Dit schema wordt zowel bij preventie, bij klachtenbehandeling als bij re-integratie ingezet. 
Bij preventie en bij klachtenbehandeling wordt met behulp van het stroomschema de belastbaarheid van de medewerkers opgewerkt naar de belasting van de werkplekken. 
Bij re-integratie vormt de belasting van de werkplekken ook het streven om naar toe te werken. De in de programma’s ingebouwde meetmomenten (met testen gekoppeld aan de werkbelastingsnorm) geven u een indicatieve indexnorm van het belastingsniveau van uw medewerkers. Op deze manier krijgt u als werkgever meer duidelijkheid bij welke werkzaamheden uw medewerkers op een verantwoorde manier kunnen worden ingezet. 


DEELPRODUCTEN VOOR NORMBEPALING:

Risico-Inventarisatie & Evaluatie Werkplek
De RI&E is voor elke werkgever sinds 1 januari 1994 verplicht. Tijdens deze inventarisatie wordt onderzocht of het werk gevaar of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast maken we een plan van aanpak voor u op. Hierin staat beschreven binnen welke termijn het bedrijf maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Werkplekscreening
De werkplekscreening is een risico-evaluatie van de werkplekken door middel van video-analyse. Uit deze analyse ontstaat een risico-score per werkplek. Op deze manier wordt de norm bepaald van de werkplekken binnen uw organisatie.